ကိုရီးယားႏုိင္ငံကိုစရိတ္ျငိမ္းသြားေရာက္လည္ပတ္ႏုိင္မယ့္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ရွိတယ္

This content was originally published here.